Dr.Hauschka Savon du Midi Monoi Tiaré Tahiti PRITI NYC
home quick shop podpora můj účet košík pokladna
 

Dr.Hauschka Facebook

dodací podmínky
obchodní podmínky
ochrana soukromí
napište nám
o nás
Mohlo by vás zajímat
Účinně proti stresu
Biokosmetika?
Kdo používá kosmetiku Dr.Hauschka?
Obličejová gymnastika
Vnější péče o pleť
Potrava pro pokožku
Péče pro muže
Péče o matku a dítě

Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti
SMETANA s r.o, se sídlem Čábelecká 142/30, Lysolaje, 165 00 Praha 6
identifikační číslo: cz65413733
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 44819
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 
www.yinyang.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti 
    SMETANA s r.o zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu Praha, 
    oddíl C, vložka 44819 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením 
    § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
    zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti 
    nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi 
    prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím 
    internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím 
    provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.yinyang.cz 
    (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky 
    (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu 
    nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná 
    při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého 
    samostatného výkonu povolání.
1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. 
    Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních 
    podmínek.
1.4.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní 
    smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu 
    lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
    nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění 
    obchodních podmínek.

2. uživatelský účet
1.6.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující 
    přistupovat do svého uživatelského 
    rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání 
    zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět 
    objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
1.7.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen 
    uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu 
    je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené 
    kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím 
    považovány za správné.
1.8.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. 
    Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných 
    k přístupu do jeho uživatelského účtu.
1.9.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
1.10.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující 
    svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující 
    poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
1.11.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, 
    a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení 
    prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
    osob.

3.   uzavření kupní smlouvy
1.12.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního 
    charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
    Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
1.13.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen 
    jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech 
    souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou 
    zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost 
    prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
1.14.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením 
    a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené 
    ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci 
    území České a Slovenské republiky.
1.15.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní 
    obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
1.15.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního 
    košíku webového rozhraní obchodu),
1.15.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného 
    zboží a
1.15.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
1.16.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit 
    údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost 
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání 
    dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko 
    „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány 
    za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu 
    potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou 
    v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
1.17.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, 
    výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné 
    potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
1.18.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky 
    (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na 
    adresu elektronické pošty kupujícího. 
1.19.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání 
    kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na 
    dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, 
    náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší 
    od základní sazby.

4. cena zboží a Platební podmínky
1.20.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může 
    kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
    * v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
    * bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2085777001/5500, vedený u 
    společnosti Raiffeisen Bank (platby z České republiky, nebo č.ú. 
    2620179768/1100 vedený u Tatra banky a.s., Bratislava - pro kupující ze Slovenska 
    (dále jen „účet prodávajícího“);
1.21.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady 
    spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, 
    rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
1.22.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není 
    dotčeno ustanovení čl. 1.25 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní 
    cenu zboží předem.
1.23.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná 
    při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 6 dnů 
    od uzavření kupní smlouvy.
1.24.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží 
    společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby 
    je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky
    na účet prodávajícího.
1.25.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde 
    k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.17), požadovat uhrazení celé kupní 
    ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského 
    zákoníku se nepoužije.
1.26.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně 
    kombinovat.
1.27.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými 
    právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní 
smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně 
    z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po 
    uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu
    kupujícího.

5. odstoupení od kupní smlouvy
1.28.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze 
    mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle 
    přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které 
    podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno 
    s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které 
    spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit 
    a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového 
    programu, pokud porušil jejich původní obal.
1.29.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.28 či o jiný případ, kdy nelze od kupní 
    smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského 
    zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí 
    zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo 
    dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 
    Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené 
    v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový 
    formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
    Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny 
    prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@yinyang.cz.
1.30.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek se kupní 
    smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) 
    dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní 
    smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a 
    to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou 
    poštovní cestou.
1.31.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek vrátí prodávající
    peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení 
    od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od 
    kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté 
    kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím 
    kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li 
    kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní 
    prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží 
    podnikateli odeslal.
1.32.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně 
    započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.33.  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy 
    odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
    odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
1.34.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi 
    prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení 
    od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku 
    účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý 
    dárek.

6. přeprava a dodání zboží
1.35.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, 
    nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
1.36.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím 
    v objednávce, je kupující povinen 
    převzít zboží při dodání.
1.37.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně 
    nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit 
    náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným 
    způsobem doručení.
1.38.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost 
    obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. 
    V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky 
    nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
1.39.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací 
    podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z Vadného plnění
1.40.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými 
    obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 
    a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
1.41.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména 
    prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
1.41.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové 
    vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával 
    s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
1.41.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému 
    se zboží tohoto druhu obvykle používá,
1.41.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li 
    jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
1.41.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
1.41.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
1.42.  Ustanovení uvedená v čl. 1.41 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží 
    prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, 
    na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na 
    vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při 
    převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
1.43.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží 
    bylo vadné již při převzetí.
1.44.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho 
    provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného 
    zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se 
    považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
1.45.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady 
    může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. další práva a povinnosti smluvních stran
1.46.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
1.47.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu 
    ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
1.48.  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím 
    elektronické adresy info@yinyang.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího 
    zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
1.49.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. 
    Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 
    Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
    Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad 
    dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 
    předpisů.
1.50.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 
    2 občanského zákoníku.

9. ochrana osobních údajů
1.51.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována 
    zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
1.52.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, 
    adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa 
    elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
1.53.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely 
    realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského 
    účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů 
    prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. 
    Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není 
    podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
1.54.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve 
    svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) 
    uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat 
    prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
1.55.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, 
    jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje 
    prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
1.56.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou 
    zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné 
    podobě neautomatizovaným způsobem.
1.57.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen 
    o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
1.58.  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel 
    (čl. 1.55) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 
    soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména 
    jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
1.58.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
1.58.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
1.59.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu 
    prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí 
    informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady 
    nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
1.60.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo 
    podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se 
    zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
1.61.  Pokud je internetový prohlížeč kupujícího nastaven tak, aby přijímal tzv. 
    cookies, souhlasí s jejich ukládáním n asvůj počítač. V případě, že je 
    internetový prohlížeč kupujícího nastaven tak, aby cookies nepřijímal, může 
    kupojící objednávat bez cookies. Technicky vzato dopručujeme pro pohodlí a 
    bezpečnost uživatele zapnout tzv. cookies sezení, které se ukládají pouze po dobu 
    přihlášení. Aplikace nevyužívá tzv. cookies třetích stran.

11. Doručování
1.62. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho 
    uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12. závěrečná ustanovení
1.63.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, 
    pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva 
    spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
1.64.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se 
    takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se 
    neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností 
    jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky 
    kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
1.65.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím 
    v elektronické podobě a není přístupná.
1.66.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
1.67.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Smetana s.r.o., U Kopečku 
    178, 252 67 Tuchoměřice, Česká Republika; adresa elektronické pošty info@yinyang.cz; 
    telefon 233 320 249.

    V Praze dne 1.1. 2014
PŘÍLOHA - NÁVRATOVÝ LIST / odstoupení od smlouvy
(přiložte kopii daňového dokladu)


Upozornění!!! Zboží na výměnu či vrácení peněz musí být nepoškozené, nepoužité a kompletní 
(nepoškozená krabička a informační list). 

Reklamující:  


Adresa pro reklamace:
Smetana s.r.o.
U Kopečku 178
252 67 Tuchoměřice
Česká Republika
Tel.:  233 320 249
E-mail: objednavky@drhauschka.cz


Vrácené/Reklamované zboží:
Katalogové číslo
Název  ................................
Obsah  ................................
Množství................................

Druh vrácení/reklamace (vyberte zaškrtnutím)
□ Vrácení zboží

Číslo účtu:
……………………………………….………….…………..
Jak na vrácení?
1) Formulář vyplňte a uveďte číslo účtu (zde vlevo), kam chcete zaslat peníze za 
  vrácené zboží.
2) Kompletně vyplněný formulář zašlete spolu se zbožím a kopií původní faktury jako 
  obyčejnou pojištěnou zásilku (bez dobírky) na výše uvedenou adresu.
□ Reklamace - výrobní vada
Popis vady:
……………………………………….………….…………..
……………………………………….………….…………..
……………………………………….………….…………..
……………………………………….………….…………..
……………………………………….………….…………..
……………………………………….………….…………..

Jak na reklamace?
1) Přečtěte si na našich stránkách podrobné informace o reklamacích. Najdete tam popis 
  situací, které podléhají a nepodléhají reklamaci.
2) Formulář vyplňte a podrobně popište reklamovanou vadu.
3) Kompletně vyplněný formulář zašlete spolu se zbožím a kopií původní faktury jako 
  obyčejnou pojištěnou zásilku (bez dobírky) na výše uvedenou adresu.…………………………………
Podpis reklamujícího